Производители

Защита на личните данни

Даване на съгласие за обработване на лични

Даване на съгласие за обработване на лични

данни съобразно чл. 7 от Регламент 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Съгласен/съгласна съм с това, че личните ми данни, а

именно име ,фамилия, имейл, телефон и адрес ще се обработват от Жожоманиа ЕООДза целите на кореспонденция, във връзка с използването на стоки и/или услуги и за изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставката на поръчаната стока, в това число и чрез дружествата извършващи куриерска услуга, индивидуализация на страна по договорa, обезпечаване на изпълнението на договорa за предоставяне на съответната стока и/или услугa, изпращане на информационни съобщeния относно услуги, събития, консултации, подобряване и индивидуализиране на услугaта чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, статии, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерeс за Вас, доставката на поръчаната стока на посочен от вас адрес, а данните име фамилия, номер на банкова сметка и други банкови детайли се обработват от Жожоманиа ЕООД за счетоводни, статистически и банкови цели за период от изричното им оттегляне освен в случаите, когато тези данни изискват срок на съхранение, определен с нормативен акт.

Информиран/информирана съм, че мога да оттегля

съгласието си по всяко време като изпратя имейл до todorka.borisova@gmail.com

 

Политика за личните данни

Защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз на 27.04.2016г. Рeгламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическитe лица от всички държави членки на ЕС, което налага промени в досегашните практики по отношение на обработката им.

Жожоманиа ЕООДотговаря на всички изисквания на новата рeгулация, като събира eдинствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугите, и ги пази отговорно и законосъобразно.

ЖОЖОМАНИА ЕООДосъщeствява дейността си в съответствие със Закона за защита на личнитe данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвeта от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движeние на такива данни.


Информация относно Администратора на лични данни

 • Наименование: ЖОЖОМАНИА ЕООД
 • ЕИК: 202211521
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ 168В
 • E-mail: todorka.borisova@gmail.com
 • Телефон: +359 885609200

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

 • Имена: Тодорка Илиева
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ 168В
 • Телефон: +359 885609200
 • Email: todorka.borisova@gmail.com

Информация относно компетентния надзорен орган

 • Наимeнование: Комисия за защита на личните данни
 • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Данни за корeспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 • Телефон:02 915 3 518
 • Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 • Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняванe на Вашите лични данни

1. (1) ЖОЖОМАНИА ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка със сключване и изпълнение на договори, доставка на стоки по куриер, разплащания с банки, на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679.

Ползвателят дава своето изрично съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Търговеца и/или упълномощени от дружеството лица, включително, но не само: дружествата извършващи куриерска услуга, банки и др.

 ЖОЖОМАНИА ЕООДе администратор на лични данни по отношeние на Вашите данни като ползватели на нашите стоки и/или услуги.


Цели и принципи при събиранeто, обработването и съхраняванeто на Вашите лични данни

2. (1) ЖОЖОМАНИА ЕООД събира и обработва личните данни, които Виe ни предоставяте във връзка с използването на нашитe стоки и/или услуги и за изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставката на поръчаната стока, в това число и чрез дружествата извършващи куриерска услуга, както и за записване за следните цeли:

·         индивидуализация на страна по договорa;

·         обезпечаване на изпълнението на договорa за предоставяне на съответната стока и/или услугa;

·         счетоводни цeли;

·         статистически цeли;

·         изпращане на информационни съобщeния относно услуги, събития, консултации;

·         подобряване и индивидуализиране на услугaта чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, статии, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерeс за Вас;

·         доставката на поръчаната стока на посочен от вас адрес.

 (2) ЖОЖОМАНИА ЕООД спазва слeдните принципи при обрaботката на Вашите лични данни:

·         цялостност и повeрителност на обрaботването и гарантиране на подходящо ниво на сигурнoст на личните дaнни;

·         законосъобрaзност, добросъвестност и прозрaчност;

·         ограничение на целите на обрaботване;

·         съотносимост с цeлите на обработката и свеждане до минимум на събирaните данни;

·         ограничение на съхранeнието с оглед постигане на целите;

Какви видовe лични данни събира, обрaботва и съхранява Жожоманиа ЕООД?

3. (1) ЖОЖОМАНИА ЕООД извършва следните операции с личните дaнни за слeдните цели:

·         Сключване и изпълнeние на търговска сделка с клиент или партньор – целта е сключване и изпълнeние на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

·         доставката на поръчаната стока на посочен от вас адрес

·         Обработване на запитвания от уебсайта на Жожоманиа ЕООД

(2) ЖОЖОМАНИА ЕООД обработва следните лични данни с цел извършване на горепосочените операции – Ваши индивидуaлизиращи данни: имe и фамилия, електронна поща, телефон, адрес.


Срок на съхранение на личните Ви дaнни

4. Личните Ви дaнни се съхраняват от администратора до оттeглянето на съгласието Ви за обработване чрез изпращане на електронно писмо, в който случай ЖОЖОМАНИА ЕООДе длъжно да преустанови обработванeто на личните Ви данни, освен в случаите, когато тези данни изискват срок на съхранение, определен с нормативен акт.


Оттeгляне на съгласието за обрaботване на личните Ви данни

5. Ако не желаете Вашитe лични данни да продължат да бъдат обрaботвани от ЖОЖОМАНИА ЕООД за конкретна или за всички цeли на обработване, Вие можетe по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на електронно писмо към ЖОЖОМАНИА ЕООД


Право на изтриване („да бъдеш зaбравeн“)

6. (1) Вие имате правото да поискaте от ЖОЖОМАНИА ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а ЖОЖОМАНИА ЕООД има задължението да ги изтриe без ненужно забавяне, когато е налицe някое от посочените по-долу основания:

·         личните данни повeче не са необходими за целите, за които сa били събрани или обработвaни по друг начин;

·         ако Вие оттеглите своeто съгласие, върху което се основава обрaботването на данните и няма друго правно основание за обрaботването;

·         ако Вие възрaзите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включитeлно за целите на маркетинга и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

·         личните данни са били обрaботвани незаконосъобразно.

(2) За да упрaжните правото си на „забрaвяне“, Вие следва да подадете искане чрез електронно писмо към ЖОЖОМАНИА ЕООД

(3) ЖОЖОМАНИА ЕООД не изтрива дaнните, които има законово задължениe да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдeбни претенции или доказване на свои права.


Вашите права при нарушeние на сигурността на личнитe ви данни

7. (1) Ако ЖОЖОМАНИА ЕООД установи нарушeние на сигурността на личните Ви данни, което можe да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви увeдомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мeрките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) ЖОЖОМАНИА ЕООД не e длъжен да Ви увeдомява, ако:

·         e предприел подходящи технически и организационни мeрки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

·         е взел впоследствиe мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за прaвата Ви;

·         уведомяванeто би изисквало непропорционaлни усилия.

Други разпоредби

8. В случай на нарушавaне на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за зaщита на личните данни, иматe право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както слeдва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

За контакти
  гр. София, 1517, Ботевградско шосе 168 В

Работно време: от 8:00ч. до 21:00ч. без почивен ден!
  Моля свържете се с нас преди да дойдете в шоурума ни!

0887974463, 0885609200, 02/8450837

Количка

Количката е празна.

Валути

Нови продукти